Chovná stanice - krmiva pro psy, kočky, koněPro psy

Kenels Favourite

Pro-Vet

Chovná stanice - krmiva pro psy, kočky, koněPro kočky

Kis Kis

Pro-Vet

Chovná stanice - krmiva pro psy, kočky, koněPro koně

Musli

Granule

Ceník


  Centrální evidence zvířat a věcí ČR

Chovná stanice - Shagya Arab

 

Ověřená veterinární krmiva pro KOČKY zn. PRO-VET

  1. ADULT- pro dospělé kočky - kontrola močových kamenů
  2. LIGHT -nizkoenergetické udrľující fit linii obzvláątě u kastrovaných koček
  3. RENAL- pro zvládnutí chonického selhání ledvin
  4. STRUVITE-při léčbě a prevenci močových kamenů
  5. HYPERSEN-pro alergiky a atopiky

Dostupná balení 3kg.

PRO-VET ADULT

PRO-VET ADULT podporuje dobrý zdravotní stav dospělých jedinců a sniľuje riziko závaľných onemocnění jako jsou nemoci močového ústrojí, ledvinová nedostatečnost, selhání srdce, cukrovka a rakovina. PRO-VET ADULT můľe prodlouľit průměrnou délku ľivota kočky.

PRO-VET LIGHT

Krmivo PRO-VET LIGHT bylo speciálně sestaveno pro kočky se sklonem k obezitě. Pomáhá regulovat hmotnost a současně sniľuje riziko vzniku rakoviny, cukrovky a selhání srdce.
Nadměrná tělesná kondice sniľuje průměrnou délku ľivota v důsledku zvýšeného rizika rakoviny, cukrovky a srdečních selhání. Speciální sloľení PRO-VET LIGHT sniľuje riziko uvedených chorob a usnadňuje kontrolu tělesné hmotnosti. Tělesná kondice závisí na příjmu potravy a v menší míře na fyzické aktivitě. Ideální tělesná kondice prodluľuje ľivot a sniľuje riziko závaľných chorob. Mnoľství PRO-VET LIGHT pro jednotlivé psy by mělo být voleno tak, aby byla dosaľena a udrľována ideální tělesná kondice. Na podporu sniľování hmotnosti a předcházení zvyšování hmotnosti, PRO-VET LIGHT má nízkou energetickou hodnotu.

PRO-VET RENAL

Krmivo PRO-VET RENAL bylo vyvinuto pro dospělé kočky trpící chronickou renální insuficiencí. Dodává potřebné ľiviny k zachování všech tělesných funkcí.
U koček je chronické renální selhání (CRF) vedoucí příčinou smrti. CRF se vyskytuje u zhruba 30% koček nad 12 let věku. Postup choroby CRF lze pozastavit a tím prodlouľit délku ľivota pacienta, ale tento stav nelze vyléčit. Existují jasné důkazy o tom, ľe vhodná dieta zvýší ľivotaschopnost koček nemocných CRF.

PRO-VET STRUVITE

Krmivo PRO-VET STRUVITE bylo vyvinuto pro dospělé kočky trpící struvitovitou urolitiázou. PRO-VET STRUVITE rozpustí krystaly a kameny v močovém měchýři coľ zabrání opětovnému výskytu symptomů. PRO-VET STRUVITE zajiš»uje dostatečný přísun ľivin pro udrľování všech tělesných funkcí. Tvorba krystalů a struvitových kamenů v močovém měchýři je u koček běľný jev. Struvitové krystaly a kameny mohou způsobovat ucpávání močové trubice a to zapříčiňuje problématické močení. Vylučování moči bude bolestivé a akumulace metabolického odpadu můľe vést aľ k bezvědomí a smrti. Zhruba 10% koček ošetřených veterináři trpí onemocněním močového ústrojí způsobebného struvity. Výľiva koček hraje hlavní roli v léčbě struvitů. Dietní program má za úkol sníľení koncentrace struvitotvorných látek (hořčík, amonium, fosfor) v moči a sníľení jejího pH natolik, ľe se existující struvity rozpustí a nové krystaly se nemohou tvořit.

PRO-VET HYPERSEN

Kombinované vlastnosti PRO-VET HYPERSEN dělají toto krmení uľitečné při léčbě různých poruch. Potravinová přecitlivělost a atopie bývají často u koček najednou a je obtíľné je jednoznačně rozlišit. PRO-VET HYPERSEN umoľňuje léčit kočky s potravinovou přecitlivělostí i atopií dohromady.Rozdělení bílkovin na menší fragmenty peptidů sniľuje jejich antigenity. Tento princip se vyuľívá i u koček s přecitlivělostí ke krmení. U koček s přecitlivělosti na sójový protein se po poľití neporušené bílkoviny rozvinulo svědění, ale po poľití hydrolyzované sójové bílkoviny tomu tak nebylo.PRO-VET HYPERSEN je hypoalergenní dietní krmení obsahující hydrolyzované proteiny, které bývají pouľívány jako eliminační strava. Doposud eliminační strava s hydrolyzovanými proteiny a strava s mateřskými bílkovinami nebyly přímo srovnávány. Na základě údajů o stravě s neporušenými a hydrolyzovanými bílkovinami lze ale předpokládat, ľe hypoalergenní krmení jako PRO-VET HYPERSEN s hydrolyzovanými bílkoviny je účinnější pro kočky s potravinovou přecitlivělosti ve srovnání s tím, které obsahuje neporušené bílkoviny.

krmiva pro kočky

 
Tel: Adresa: E-mail:
+420 607 810 377 Na písku 649/38 info@fleti.cz
  Stará Boleslav 250 01  
Chovná stanice